انگشتر نقره 925 کد 160201007

انگشتر نقره 925 به همراه نگین های سنگ قیمتی اصل لعل (اسپینل)، توپاز، آمیتیست، سیترین و زبرجد
€4424000/00